Algemene voorwaarden Clipit News B.V.

Bekijk de algemene voorwaarden hier in PDF.

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a) “Account’: de persoonlijke omgeving binnen het Dashboard waartoe de Gebruiker toegang krijgt na het invoeren van zijn of haar persoonsgegevens (emailadres en wachtwoord);
 • b) “Afgeschermde bronnen”: de content die slechts (volledig) toegankelijk is via abonnementen tussen Opdrachtgever en Derden die de betreffende content namens uitgevers leveren;
 • c) “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van Clipit;
 • d) “Clipit”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clipit News B.V.;
 • e) “Dashboard”: het door Clipit via een Account beschikbaar gestelde digitale platform waarop de voor Opdrachtgever relevante Nieuwsselectie is te raadplegen, inclusief de eventueel daaraan gekoppelde diensten, zoals media analyses en rapporten;
 • f) “Derden”: leveranciers of partijen, anders dan Opdrachtgever;
 • g) “Gebruiker”: een door Opdrachtgever geautoriseerde natuurlijk persoon die via een Account toegang heeft tot het Dashboard van de Monitoring Oplossing;
 • h) “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, octrooirecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen;
 • i) “Opdrachtgever”: iedere (rechts)persoon die met Clipit een Overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten tot gebruik van de Monitoring Oplossing, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen;
 • j) “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Clipit met betrekking tot de Monitoringsdienst;
 • k) “Openbare bronnen”: bronnen die vrij en zonder abonnementsvorm toegankelijk zijn.
 • l) “Mediabronnen”: de Afgeschermde bronnen en de Openbare bronnen gezamenlijk. Sociale media berichten vallen in deze algemene voorwaarden ook onder de term Mediabronnen.
 • m) “Mediakeuze”: de door Opdrachtgever gemaakte keuze voor de te monitoren Mediabronnen, vastgelegd in de Overeenkomst;
 • n) “Nieuwsselectie”: het door Clipit ten behoeve van Opdrachtgever getoonde overzicht van een selectie uit de Mediabronnen, die voor Opdrachtgever en Gebruikers middels een deeplink naar de oorspronkelijke Mediabron toegankelijk zijn;
 • o) “Monitorings Oplossing”: de dienst van Clipit bestaande uit het via het internet in elektronische vorm aan Opdrachtgever beschikbaar stellen van de Nieuwsselectie en het toegankelijk maken van Mediabronnen middels een deeplink, inclusief (indien overeengekomen) eventuele daaraan gekoppelde diensten, zoals – maar niet beperkt tot –media analyses en advies, en extra diensten, zoals media rapportages, afhankelijk van het door Opdrachtgever gekozen abonnement op de Monitoring Oplossing (pakket);
 • p) “Leveringen van Derden”: door Clipit in opdracht van Opdrachtgever in te kopen diensten van Derden, waaronder begrepen de inkoop van een gebruiksrecht op content.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijziging van Algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Clipit gesloten Overeenkomsten en door Clipit uitgebrachte aanbiedingen en offertes, alsmede op de Leveringen van Derden.

2.3 Indien Opdrachtgever een Overeenkomst met Clipit wenst te sluiten op grond van een aanbieding, zal Opdrachtgever dit aan Clipit berichten. Een Overeenkomst op basis van het verzoek van Opdrachtgever komt niet eerder tot stand, dan nadat Clipit dit schriftelijk heeft bevestigd aan Opdrachtgever.

2.4 Het abonnement op de Monitoringsdienst omvat het beschikbaar maken van de Nieuwsselectie, het toegankelijk maken van de Mediabronnen middels een deeplink, inclusief daaraan gekoppelde diensten en eventueel met de Opdrachtgever overeengekomen extra diensten.

2.5 Clipit is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Zij zal de Opdrachtgever daarover vooraf informeren, waarbij Opdrachtgever in geval van een substantiële wijziging de gelegenheid zal krijgen de Overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn op te zeggen voordat de wijziging van kracht wordt.

Artikel 3 – Uitvoering overeenkomst
3.1 Clipit zal zich inspannen om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Clipit garandeert niet dat met de Monitoring Oplossing (steeds) een specifiek (door Opdrachtgever gewenst) resultaat bereikt wordt.

3.3 Clipit streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Monitoring Oplossing. Clipit geeft echter geen garanties ter zake.

3.4 Clipit zendt de Nieuwsselectie in beginsel ’s ochtends per e-mail naar de Gebruiker, indien de door Opdrachtgever opgegeven zoekopdracht in de 24 uur daarvoor resultaten heeft opgeleverd. De Nieuwsselectie is gebaseerd op door de Opdrachtgever en/of Gebruiker opgegeven zoekopdracht, conform Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

3.5 Het Dashboard geeft de Nieuwsselectie weer en geeft toegang tot de in de Nieuwsselectie weergegeven Mediabronnen middels een deeplink. Het Dashboard is uitsluitend toegankelijk voor Gebruikers met een Account.

3.6 Gebruikers mogen alleen medewerkers van de Opdrachtgever zijn, behalve als sprake is van een zogeheten “resellerovereenkomst”. Partijen kunnen hierover afwijkende afspraken maken.

3.7 Afhankelijk van de door de Opdrachtgever gemaakte Mediakeuze en gesloten overeenkomst met Derden, maakt Clipit gebruik van Leveringen van Derden. De door Clipit ingeschakelde Derden selecteren de Mediabronnen op basis van de door de Opdrachtgever opgegeven zoekopdracht en maken deze voor zover mogelijk via de Monitoring Oplossing van Clipit toegankelijk aan de Opdrachtgever. De Derden bepalen daarmee mede de inhoud en omvang van de Nieuwsselectie.

3.8 Indien een door Clipit in opdracht van Opdrachtgever ingeschakelde Derde (verkoop)voorwaarden hanteert die dusdanig afwijken van deze onderhavige algemene voorwaarden van Clipit dat het hiervoor maken van aanvullende afspraken noodzakelijk is, zal Clipit de betreffende afwijkingen aan de Opdrachtgever voor schriftelijk akkoord voorleggen. Na ondertekening door Opdrachtgever worden de betreffende voorwaarden aan de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Clipit gehecht. Clipit is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Opdrachtgever, die verband houden met of zijn ontstaan door het gebruik van deze Leveringen van Derden.

3.9 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de omvang en inhoud van de Nieuwsselectie in de loop van de tijd kan variëren en onder meer afhankelijk is van het de beschikbaarheid van Mediabronnen en van de door uitgevers en Derden die hun rechten behartigen opgelegde regels. Ook bedrijfseconomische argumenten van Derden kunnen van invloed zijn op de omvang en inhoud van de Nieuwsselectie.

3.10 Clipit behoudt zich het recht voor om op enig moment de Nieuwsselectie zoals zichtbaar in het Dashboard zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever te beperken, uit te breiden of anderszins te wijzigen.

3.11 Clipit is niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, juistheid en volledigheid van de toegankelijk gemaakte Mediabronnen, noch voor de juiste werking en inhoud van gekoppelde websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle koppelingen daarin.

3.12 Clipit is niet verantwoordelijk voor storingen, beperkingen of fouten in de elektronische dienstverlening van Clipit, zoals toezending van de Nieuwsberichten en toegang tot het Dashboard en de elektronische dienstverleningen van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatie netten.

3.13 Clipit behoudt zich het recht voor om tussentijds en zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever wijzigingen door te (laten) voeren in de Monitoring oplossing, waaronder begrepen technische aanpassingen, verbeteringen en het toevoegen, aanpassen of verwijderen van functionaliteiten. Clipit is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Monitoring Oplossing of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

3.14 De Monitoring oplossing omvat ondersteuning bij gebruik en inrichting van het Account. Additionele ondersteuning en advisering door medewerkers van Clipit is mede afhankelijk van het gekozen abonnement op de Monitoring Oplossing (pakket). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning en advisering uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden.

3.15 Opdrachtgever draagt er steeds zorg voor dat alle (persoons)gegevens, materialen en informatie, waarvan Clipit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of op enig moment worden, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Clipit worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan de Clipit zijn verstrekt, is zulks volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever en heeft dit geen gevolgen voor de looptijd van de Overeenkomst en/of de inhoud van de dienstverlening door Clipit.

Artikel 4 – Zoekopdracht en Fair Use
4.1 Opdrachtgever kan de Monitoring oplossing van Clipit gebruiken om de door haar verleende zoekopdracht in te voeren, te wijzigen en zelf rapportages, analyses en/of grafieken te maken. Hierop is onderstaande fair use policy van toepassing, die naar eigen inzicht door Clipit wordt vastgesteld en van tijd tot tijd door Clipit kan worden herzien.

4.2 Onder fair use als bedoeld in artikel 4.1 wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend
begrepen:

 • i. Het gebruik van niet meer dan één zoekterm in een individuele zoekopdracht, waarbij onder ‘zoekopdracht’ wordt verstaan een unieke merknaam, bedrijfsnaam, productnaam of algemeen onderwerp, variaties van deze zoekterm in schrijfwijze of afgekort of een samenstelling van deze zoekterm verfijnd met woordcombinaties [AND] en uitsluitingen [NOT] die ten goede komen aan de relevantie van de resultaten.
 • ii. Het zodanig configureren van zoekopdrachten dat niet meer dan 30.000 berichten per maand per zoekprofiel ontstaan.
 • iii. Het maximaal opnemen van 99 zoekopdrachten in het meest uitgebreide pakket ‘Onbeperkt’. Uitbreiding is mogelijk tegen meerprijs.

4.3 Clipit behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor om een specifieke zoekopdracht te weigeren of Opdrachtgever de toegang tot de systemen van Clipit, waaronder begrepen het Dashboard, tijdelijk of permanent te ontzeggen, indien Opdrachtgever in strijd met
de fair use policy gebruik maakt of tracht te maken van de systemen van Clipit.

4.4 Clipit garandeert niet dat de met behulp van de dienst gemaakte Nieuwsselectie
beantwoorden aan de zoekvraag van Opdrachtgever.

Artikel 5 – Persoonsgegevens
5.1 De mogelijkheid bestaat dat Clipit in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van Opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Clipit en de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.2 Clipit zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming handelen en de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen. Clipit zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5.3 Clipit zal persoonsgegevens die zij verkrijgt van Opdrachtgever uitsluitend verwerken ten behoeve van het uitvoeren van de Monitoring Oplossing.

5.4 Voor zover Clipit Derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan dezelfde richtlijnen als Clipit.

Artikel 6 – Geheimhouding
6.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6.2 Clipit is gerechtigd aan (potentiële) klanten van Clipit in algemene zin te vermelden dat zij de Monitorings Oplossing levert of heeft geleverd aan Opdrachtgever.

6.3 Clipit zal werknemers in hun arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplichten tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waaronder in ieder geval begrepen de persoonsgegevens van de Gebruikers.

Artikel 7 – Tarieven, facturering en betalingscondities
7.1 Alle prijzen, offertes en kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Facturatie voor het abonnement op de Monitorings Oplossing vindt voor aanvang van de abonnementsperiode plaats.

7.2 Indien Opdrachtgever op de factuur een zogenaamd “PO nummer” vermeld wenst te zien, zal hij deze uiterlijk 7 dagen na het sluiten van de Overeenkomst verstrekken. Indien Opdrachtgever in verzuim blijft met het verstrekken van het PO nummer, is Clipit gerechtigd de factuur zonder PO nummer te verzenden aan Opdrachtgever.

7.3 Opdrachtgever is gehouden de door Clipit toegezonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling een wettelijke rente over het factuurbedrag, alsmede incassokosten verschuldigd.

7.4 Bij het uitblijven van betaling door Opdrachtgever staat het Clipit vrij om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, tot het moment waarop Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen. De verplichting tot betaling van de door Opdrachtgever verschuldigde kosten van Derden blijven gedurende de opschortingsperiode bestaan.

7.5 De gehanteerde tarieven van Clipit worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) door Clipit herzien en zijn afhankelijk van onder meer loon- en prijsontwikkelingen en de beschikbaarheid van Openbare bronnen. Eventuele verhogingen van de tarieven worden door Clipit tenminste dertig (30) dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de betreffende tariefverhoging aan de Opdrachtgever medegedeeld.

7.6 De tarieven in de Overeenkomst die betrekking hebben op inkoop bij Derden zijn afhankelijk van tussentijdse wijzigingen bij deze Derden. Derden factureren rechtstreeks aan Opdrachtgevers, tenzij anders overeengekomen. Wijzigingen in de tarieven bij Derden worden altijd doorberekend aan de Opdrachtgever.

7.7 Alle auteursrechten vergoedingen die rechthebbenden voor Mediabronnen gedurende en na de duur van de Overeenkomst additioneel bij Clipit in rekening brengen, zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

7.8 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 Duur en beëindiging
8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangeduide termijn en is niet tussentijds opzegbaar. Na afloop van de lopende termijn wordt de Overeenkomst van rechtswege verlengd met dezelfde periode indien automatische verlenging van kracht is, tenzij Opdrachtgever Clipit uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van de termijn schriftelijk informeert de Overeenkomst te willen beëindigen

8.2 Clipit mag de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

 • i. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt of is gelegd,;
 • ii. Het door een wijziging van de omstandigheden voor Clipit of Derden niet langer mogelijk is op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze aan Opdrachtgever toegang te geven tot de Mediabronnen of de Monitoring Oplossing uit te voeren.
 • iii. Rechthebbenden of beheerders of de afzonderlijke uitgevers het Derden of Clipit redelijkerwijs onmogelijk maken om de Overeenkomst uit te voeren.

8.3 Zowel Clipit als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

8.4 Bedragen die Clipit vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Clipit al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.5 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 9 – Auteursrechten & overige rechten van intellectueel eigendom
9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Dashboard en de Monitoring Oplossing, waaronder – maar niet beperkt tot – de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Clipit of haar licentiegevers. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

9.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Clipit aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet (sub- )licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Monitoring Oplossing te gebruiken en de Nieuwsselectie te bekijken op de wijze en in het format zoals deze via de Dienst ter beschikking worden gesteld.

9.3 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan materiaal dat niet van Gebruiker afkomstig is te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Clipit of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

9.4 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

9.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Clipit, Gebruikers en/of derden, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords zoektermen (keywords) die lijken op, of identiek zijn aan, enig teken waarop
Clipit en/of de Gebruikers Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden.

9.6 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle via de Monitoring Oplossing toegankelijk gemaakte Mediabronnen, en overige gegevens, blijven berusten bij degene door wie de betreffende Mediabron ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever mag de door Clipit toegankelijk gemaakte Mediabronnen niet verveelvoudigen, publiceren of delen zonder daarvoor toestemming te hebben ontvangen van de rechthebbende.

9.7 Clipit behoudt zich het recht voor de voor de uitvoering van de Overeenkomst vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van Derden wordt gebracht.

9.8 Opdrachtgever vrijwaart Clipit voor alle aanspraken van derden ter zake van Intellectuele en Eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Clipit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het uitvoeren van de Monitoring Oplossing, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het Dashboard, fouten of onvolledigheden in de door Clipit verstrekte Nieuwsselectie, adviezen en/of materialen, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.2 Clipit is in geen geval aansprakelijk voor gebruik en verdere verspreiding door Opdrachtgever van de Mediabronnen waartoe Clipit middels een deeplink toegang heeft gegeven.

10.3 Clipit is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door (werkzaamheden van) hulppersonen en/of Derden die Clipit bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. Clipit is niet
aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Opdrachtgever, die verband houdt met of zijn ontstaan door het gebruik van de systemen van derden (cloud computing) die Clipit gebruikt voor de Monitoring Oplossing.

10.4 De enige actie die Gebruiker kan ondernemen indien hij meent dat hij schade heeft geleden, is het gebruik van de Monitoring Oplossing te staken en zijn Account te verwijderen.

10.5 Voor zover Clipit ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Clipit toerekenbare tekortkoming of
onrechtmatige daad. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

10.6 Indien en voor zover Clipit aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).

10.7 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van Clipit voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Clipit zelf (“eigen handelen”).

10.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Clipit meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Clipit vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

10.9 Dit artikel strekt zich ook uit over alle aan Clipit gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers

Artikel 11 Overmacht
11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Clipit indien sprake is van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de uitvoering van de Monitoring Oplossing cruciale medewerkers, tekortkomingen en/of storingen in de gebruikte apparatuur en/of machines, tekortkomingen van leveranciers van Clipit, tekortkomingen van door Clipit ingeschakelde Derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen,
storingen in (telecommunicatie)netwerken, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, pandemie, natuurrampen, overstromingen en andere onvoorziene omstandigheden.

11.3 In geval van overmacht is Clipit gerechtigd de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de Overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden.

Artikel 12 – Conflictregels
12.1 In het geval de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten zal de volgende rangorde gelden: (i) de bepalingen uit de Overeenkomst en (ii) de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

12.2 Indien een bepaling van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. De betreffende bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel als rechtens mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zal hebben.

12.3 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Overeenkomst tenzij partijen dit zijn overeengekomen en dit is vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 13 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht
13.1 Alle Overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Artikel 14 Informatieplicht
14.1 Artikel 6:227b lid1 BW is niet van toepassing op alle overeenkomsten tussen Clipit en Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 15 Vindplaats
15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en op de website http://www.clipit.nl. Aanvullende voorwaarden bij DPG (de Persgroep) en Mediahuis licentie via LexisNexisDe openbare online-, premium- en print content van De Persgroep en Mediahuis wordt ingekocht bij LexisNexis. Dit is de organisatie die voor Nederland de auteursrechten
beheert van de uitgevers De Persgroep en Mediahuis voor de levering van content aan de grootzakelijke markt. LexisNexis geeft aan Clipit toegang tot Afgeschermde bronnen van De Persgroep en Mediahuis indien er een (licentie)overeenkomst is gesloten tussen LexisNexis en de Opdrachtgever. Clipit geeft de Opdrachtgever vervolgens toegang tot de Afgeschermde bronnen via de Monitoring Oplossing. Dit is een zogenaamde Levering van Derden in de zin van de Algemene Voorwaarden en deze voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden indien Opdrachtnemer Afgeschermde bronnen van LexisNexis afneemt.

Op de licentie zijn de algemene voorwaarden van LexisNexis van toepassing. Deze voorwaarden van LexisNexis zijn te vinden op de website van LexisNexis onder de volgende deeplink: https://www.lexisnexis.com/global/terms/nl/dutch032019.pdf. Opdrachtgever verklaart in te stemmen met deze voorwaarden.

LexisNexis behoudt zich het recht voor om de Opdrachtgever van Clipit (de eindklant), alsnog te weigeren, ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Clipit is daarvoor niet aansprakelijkheid.

LexisNexis is gerechtigd de levering en het gebruik van Mediabronnen te controleren om te bepalen of de correcte gebruiksvergoeding wordt afgedragen. Indien dit structureel hoger uitvalt stelt LexisNexis Clipit hiervan op de hoogte. Clipit informeert vervolgens binnen één werkdag de contactpersoon van de Opdrachtgever hierover. LexisNexis behoudt zich het recht voor om op basis van verhoogd gebruik, de
voorwaarden en dus het maandtarief te verhogen, nadat communicatie hierover heeft plaatsgevonden. Wanneer de organisatie geen gehoor geeft, dan brengt LexisNexis alsnog met terugwerkende kracht het aangepaste tarief van verhoogd gebruik in rekening. Deze kosten worden via Clipit aan de Opdrachtgever gefactureerd.

De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk (toezicht & controle op) voor het gebruik van de Mediabronnen.

Facturatie voor diensten geleverd door LexisNexis vindt vooraf plaats bij aanvang van de licentieovereenkomst, met een betalingstermijn van maximaal 28 dagen. Na 28 dagen volgt een verhoging van het factuurbedrag met 15%. Indien na 56 dagen betaling alsnog uitblijft, wordt de licentieovereenkomst stopgezet, met behoud van betalingsverplichting.

Clipit behoudt het recht voor om de tarieven, ook gedurende de looptijd van het contract, eenzijdig te verhogen, op basis van tariefwijzigingen geïnitieerd door LexisNexis of door de uitgevers. Dit vormt een aanvulling op hetgeen hierover is opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Clipit.

LexisNexis bezit de exclusieve distributierechten van de Mediabronnen van De Persgroep en Mediahuis. Hiermee heeft zij het recht de Nieuwsselectie aan te passen, te beperken of uit te breiden. Clipit is hiervoor niet aansprakelijk. Bij het wijzigen van zoekopdrachten wordt opnieuw op basis van historische volume checks een prijs afgegeven voor De Persgroep en de Mediahuis content. Deze moet verplicht opnieuw worden aangemeld bij en goedgekeurd worden door LexisNexis.

Het tarief van de Mediabronnen is berekend op basis van volume en van […] Gebruikers en LexisNexis geeft daarom toegang tot de content aan […] Gebruikers.

Prijs van de Mediabronnen is berekend op basis van de zoekopdracht: […]

Prijs van de Mediabronnen is berekend op basis van het volgend aantal artikelen: [Mediahuis/DPG]: […] artikelen per dag, […] artikelen per maand, […] totaal (over […] dagen)